Home | Programma | Volledig verkiezingsprogramma | Meer scholen, meer samenwerking met bedrijven

Meer scholen, meer samenwerking met bedrijven

Hoe meer onderwijs in de gemeente Uden, hoe beter onze jeugd zich ontwikkelt. Wij zetten ons in voor meer scholen. En: voor een betere samenwerking tussen scholen en bedrijven. Want hoe beter zij elkaar weten te vinden, hoe beter het onderwijs kan worden afgestemd op de praktijk en andersom. En hoe beter jongeren kunnen ontdekken wat zij willen.

 

 • De kwaliteit van het onderwijs staat voor VVD-Leefbaar Uden voorop.
 • Hoogwaardig onderwijs in Uden voor iedereen. Uden kenmerkt zich door voldoende scholen in de brede basis. Dat moeten we ook zo behouden.
 • Iedereen dient de kans te krijgen om te leren, ongeacht de leeftijd. Daardoor creëren mensen voor zichzelf immers kansen voor persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing. Uitgangspunt daarbij is de eigen verant­woordelijkheid van de betrokkenen. Haal het beste uit jezelf.
 • Goed kwalitatief onderwijs voor iedereen leidt tot het vergroten van welzijn, verhoogde arbeidsparti­cipatie en daarmee een verminderd beroep op sociale voorzieningen. Als een kind speciaal onderwijs volgt en daarvoor ver moet reizen, is het rechtvaardig dat de gemeente bijdraagt in de vervoerskosten. Als ouders hun kind naar religieus onderwijs willen sturen, betalen zij dat vervoer zelf.
 • Scholen moeten zich primair concentreren op kwalitatief goed onderwijs, waarbij kennisoverdracht en sociale vaardigheden centraal staan. Hierbij moet ook aandacht zijn voor het brede school concept en excellen­te leerlingen.
 • Het onderwijs in Uden moet zijn regiofunctie versterken door vergroten aantrekkingskracht van hoog en kwalitatief onderwijs. De gemeente, samen met het onderwijs in Uden, blijft investeren in de verbinding van hoger en wetenschappelijk onderwijs in Uden te versterken. Om zo meer onderwijsmogelijkheden te genereren. VVD-Leefbaar Uden wil heel graag een HBO naar Uden halen.
 • Het is belangrijk dat we goed en verstandig omgaan op lang termijn te investeren in multifunctionele, kwalitatief goede en eigentijdse onderwijsgebouwen met ruimte voor ontwikkelingen en van flexibele moge­lijkheden voor de toekomst. Hiermee voorkomen we leegstand.
 • De school moet een veilige plek zijn waar kinderen zich thuis voelen. Het schoolplein is een sociale ontmoetingsplek. VVD- Leefbaar Uden vindt dat de school een nadrukkelijke taak heeft in het vroegtijdig signa­leren van huiselijk geweld en andere misstanden die het welzijn van de kinderen raken.
 • Er wordt hard opgetreden tegen vroegtijdige schoolverlaters zonder geldige startkwalificatie. Voor de arbeidsmarkt is dit voor VVD- Leefbaar Uden ongeoorloofd, en een gezamenlijke en sociale verant­woordelijkheid. Het onderwijs, gemeente, leerplichtambtenaren, hulpverleners en ouders zullen hier goed moeten samenwerken voor juiste aanpak.
 • Goed onderwijs zorgt er uiteindelijk voor dat mensen zich kunnen ontplooien en daarbij een baan kunnen vinden die bij hen past. Daarnaast is een goed opgeleide beroepsbevolking van groot belang voor de lokale economie. VVD-Leefbaar Uden vindt dat de gemeente de samenwerking tussen het onderwijs en bedrijfsleven hun kennis overdracht, praktijklessen en stagemogelijkheden moet verbeteren en stimuleren. Hierdoor ontstaat een betere aansluiting van de leerlingen en werkenden waardoor men dan beter voorbereid is op de arbeidsmarkt.
 • De school moet goed en veilig bereikbaar zijn voor kinderen en ouders. Wij willen dat er goede mogelijkheden zijn om je kind met de fiets of auto af te zetten bij school. “kiss and ride” parkeerplekken bij school
 • School is een sociale ontmoetingsplaats. Daarom stimuleert de gemeente dat er ruimte in of nabij het schoolgebouw is die bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen, zoals ruimte voor muziek, sport en cultuur. Realiseren van een Integraal Kind Centrum
 • Om de ontwikkelkansen van jonge kinderen te vergroten, stimuleert de gemeente dat (taal)achterstanden bij jonge kinderen worden weggewerkt, bijvoorbeeld op de peuterspeelzaal of kinderdagverblijven.
 • Onderwijs en het lokale bedrijfsleven werken samen, zodat kinderen goed voorbereid worden op hun baan voor later.
 • We vinden het belangrijk dat je zo vrij mogelijk kunt kiezen naar welke school je kind gaat. De gemeente ziet er daarom op toe dat scholen zich aan de wet houden: dat wil zeggen dat ouders hun kinderen bij meerdere scholen kunnen aanmelden en dat de aanmelding op de basisschool pas vanaf 3 jaar kan plaatsvinden. Scholen communiceren helder wanneer zij andere selectiecriteria hebben, en de gemeente stimuleert dat deze eerlijk zijn, transparant zijn en op draagvlak kunnen rekenen.