Home | Programma | Volledig verkiezingsprogramma | Ruimte voor ondernemen

Ruimte voor ondernemen

Het midden- en kleinbedrijf is dé banenmotor van de gemeente Uden. Als het goed gaat met de lokale ondernemers, dan gaat het goed met de gemeente. Wij willen ondernemers de ruimte geven om te doen waar ze goed in zijn: ondernemen. Geen onnodige belemmeringen opwerpen vanuit de gemeente, maar zo flexibel mogelijk meebewegen.

 • De regiofunctie van ons mooie winkelcentrum behouden en versterken. We maken ons sterk voor een mooie uitstraling, het verder opknappen van het bekende ‘achtje’ en het verminderen van de leegstand.
 • Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor ondernemers. Het is belangrijk dat ondernemers zich hier makkelijk kunnen vestigen én ontwikkelen. Dat geldt voor alle soorten ondernemers, van Retail tot industrie.
 • Meer kansen voor lokale ondernemers bij aanbestedingen. Hier is de laatste jaren al stevig op ingezet. We willen samen met de gemeente en ondernemers kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat er nog meer opdrachten naar het lokale bedrijfsleven gaan.
 • Het goed ‘uitventen’ van de Maashorst en de Bedafse Bergen is een speerpunt. Uden biedt een prachtige combinatie tussen natuur (Maashorst en Bedafse Bergen), cultuur (Markant, MRK) en een prachtig winkelcentrummet ruim aanbod in de horeca. Aangevuld met een goed bereik­baar hotel is Uden een fantastische plek voor een weekend of midweek weg. Voor ieder wat wils. VVD-Leefbaar Uden vindt dat deze kracht veel duidelijker zichtbaar moet worden gemaakt. Daar moet een krachtig, herken­baar en dienstverlenend VVV een belangrijke rol in gaan spelen.
 • Gedetailleerde regels, overbodige vergunningen, papierwerk en trage, niet op elkaar afgestemde proce­dures belemmeren de ondernemers. Alles wat de gemeente zelf in huis heeft aan informatie en/of zelf eenvoudig kan opvragen (zoals een uittreksel van de Kamer van Koophandel) hoeft niet meer ingeleverd te worden.
 • Werkgelegenheidsgroei komt vooral vanuit het Midden- en Kleinbedrijf en het bestaande bedrijfsleven. Een goede relatie met deze sector is vanzelfsprekend. Daarom moet er periodiek overleg tussen de gemeente met het bedrijfsleven zijn.
 • Goede samenwerking van de gemeente met o.a. Udense Ondernemersvereniging (UOV), Stichting Beheer Bedrijfsterreinen Uden (SBBU), Horeca Uden, Volkel en Odiliapeel (HUVO) is noodzakelijk. Daarnaast moet er een constructieve samenwerking komen met de centrum ondernemers. Wij willen een onafhankelijke centrummanager en een onafhankelijk Platform Uden Promotie die horeca, industrie, centrum en VVV vertegenwoordigt. We willen de promotiegelden bundelen en regelmatig opnieuw aanbesteden zodat we de beste uitvoering krijgen.
 • Het vestigingsklimaat is belangrijk. Het is van groot belang dat bedrijven zich kunnen vestigen op de bedrijventerreinen binnen de gemeente Uden. De werkgelegenheid alsmede het productaanbod is van groot belang voor de gemeente Uden en haar inwoners.
 • Het bedrijfsleven en het onderwijs moeten meer bij elkaar worden gebracht. Uitwisseling van kennis tus­sen onderwijs en bedrijfsleven is nodig, zodat leerlingen en werkenden beter zijn toegerust voor de arbeidsmarkt.
 • VVD-Leefbaar Uden wil initiatieven stimuleren die zorgen voor samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs, verenigingen/stichtingen en overheid. Zo wordt een breder draagvlak gecreëerd voor programma’s die ten goede komen van de werkgelegenheid en de burgers.
 • De mogelijkheden van alternatieve exploitatie van de nog ongebruikte/onverkochte gronden voor bedrijfsterreinen worden benut.
 • Het is belangrijk dat ondernemers kunnen ondernemen in een veilige en aantrekkelijke omgeving. Een aantrekkelijk winkelcentrum is van toegevoegde waarde voor inwoners en trekt mensen aan van buitenaf.
 • Wij vinden dat ondernemers volledig zelf mogen bepalen wanneer zij open zijn en wanneer niet.
 • Recreatie en toerisme zijn belangrijke dragers van onze lokale economie. Wij willen dat de gemeente recreatieve ondernemers stimuleert. Recreatie mag altijd in de natuur. Recreatieve ondernemers mogen uitbreiden, tenzij aantoonbare permanente schade aan de natuur wordt toegebracht. Te veel regels zijn voor niemand goed.
 • We hebben veel waardering voor de boeren in de veeteelt, landbouw en tuinbouw. We willen dat de agrarische sector kan blijven groeien en niet onnodig gehinderd wordt. Zij krijgen de ruimte voor nevenactiviteiten op het gebied van recreatie, toerisme, natuurbeheer of andere bedrijvigheid.
 • Agrarische ondernemers krijgen de ruimte om seizoenarbeiders te huisvesten: dat is goed voor de ondernemer en beperkt overlast en stimuleert sociale controle.
 • We stimuleren agrariërs om ook aan landschapsbeheer te doen. Wij zien er niets in om land en tuinbouwgebied onnodig op te geven voor “natuurontwikkeling”.
 • Ondernemers weten zelf het beste hoe zij hun bedrijf willen runnen. Dat hoeft de gemeente ze niet te vertellen. Door ondernemers de ruimte te geven, stimuleert de gemeente ondernemers het beste te doen. Daarom willen wij lagere belastingen en minder regels.
 • Ondernemers kunnen zelf heel goed bepalen wanneer hun winkel open of dicht gaat. Daar hebben ze geen gemeentebestuur voor nodig. De huidige winkeltijdenwet geeft de gemeente de mogelijkheid om winkeltijden flexibel in te richten zodat ze zelf kunnen kiezen of zij op bijvoorbeeld zondag open willen zijn.
 • Ondernemers zijn van inkomsten afhankelijk en kunnen niet lang op hun geld wachten. De gemeente betaalt daarom rekeningen binnen dertig dagen.
 • We verlengen de geldigheidsduur van vergunningen waar dat kan.
 • Wij willen dat ondernemers maximaal één aanslag per jaar van de gemeente krijgen waarop alle lokale lasten staan vermeld
 • Wij willen met de bezem door overbodige, tegenstrijdige, nutteloze en niet handhaafbare regels en stellen voor die te schrappen. Wij willen één wethouder die verantwoordelijk wordt voor de coördinatie van de vermindering van de regeldruk.
 • Het ondernemerschap juichen we toe. Indien er een goed plan, met een duidelijk visie, aan ten grondslag ligt. Het mag niet zo zijn dat gemeenschapsgeld gebruikt wordt om koste wat kost een onderneming te starten, zonder dat het kans van slagen heeft.
 • In Uden Noord gaan we door met het verder ontwikkelen van het zorgpark en het regiopark. We hopen dat ondernemers als van de Brand hun plannen goed door kunnen ontwikkelen zodat er een breed en deskundig zorgpark zal komen. VVD-Leefbaar Uden wil dat dit nauwlettend gevolgd wordt en gestimuleerd waar nodig. Dit geldt ook voor het verder ontwikkelen van het regiopark. VVD-Leefbaar Uden wil naast de grote fastfood ketens die zich daar vestigen ook dat er ruimte komt voor andere partijen die zich daar bij het florerende hotel van de Valk willen vestigen.