Home | Programma | Volledig verkiezingsprogramma | Thuiskomen in Uden, dat gunnen we iedereen

Thuiskomen in Uden, dat gunnen we iedereen

Onze gemeente is een prachtige plek om te wonen. Wij vinden het belangrijk dat jij hier kunt wonen op de manier die bij je past.

 • Eenzame ouderen. We kunnen steeds langer thuis blijven wonen. Voor de meeste mensen is dit fijn, maar sommige ouderen voelen zich hierdoor juist eenzaam. Zij moeten de keuze hebben om op een andere plek of een andere manier te wonen.
 • Woonvormen voor jong én oud. Jongeren en ouderen die bij elkaar wonen: het zorgt vaak voor meer samenhang en kwaliteit van leven.
 • Starters. We hebben ons eerder met succes sterk gemaakt voor het behoud van startersleningen. Dit blijven we doen.
 • Optimale nieuw- en herbouw in Uden, Volkel en Odiliapeel. Wij zullen ons inzetten dat zoveel als mogelijk ruimtes die vrijkomen gebruikt kunnen worden voor nieuwbouw of panden die vrijkomen gebruikt kunnen worden voor herbouw.
 • Niet alleen uitbreiding maar ook inbreiding.
 • Huurders. We willen meer huurwoningen in de vrije sector, in de prijsklasse van circa 700 tot 1.000 euro.
 • Spoedzoekers. We willen ook huurwoningen voor spoedzoekers die niet in aanmerking komen voor sociale huur.
 • Scheefwonen moet verder worden teruggebracht.
 • Er moeten mogelijkheden gecreëerd worden voor verhuur voor bepaalde tijd.
 • VVD-Leefbaar Uden wil dat er gekeken wordt naar de mogelijke transformaties van gebouwen in Uden, Volkel en Odiliapeel. Waar kunnen bestaande panden omgebouwd worden naar woningen?
 • VVD-Leefbaar Uden vindt dat er meer naar urgentie gekeken moet gaan worden bij het toewijzen van huurwoningen. Dit is een taak die zorgvuldig door de woningcorporatie uitgevoerd moet gaan worden.
 • VVD-Leefbaar Uden staat voor een woningcorporatie (Area) met kerntaken; het bouwen, beheren en verhuren van woningen die bestemd zijn voor inwoners met een laag inkomen. Daarbij dienen, liefst regionaal (Veghel e/o), prestatieafspraken gemaakt te worden die periodiek getoetst worden. Area dient objectief te worden beoordeeld en afgerekend op de prestatieafspraken, waaronder inbegrepen de leefbaarheid.
 • De gemeente maakt samen met de buurgemeenten een woonvisie met als doel dat de woningbouw aan de marktbehoefte voldoet. Hierin worden ook afspraken met woningbouwcorporaties vastgelegd.
 • VVD-Leefbaar Uden is voorstander van het bevorderen van eigen woningbezit. Dit is goed voor de leef­omgeving. Particulier opdrachtgeverschap en consumentgericht bouwen worden gestimuleerd.
 • VVD-Leefbaar Uden wil zo min mogelijk welstand houden. Alleen voor monumentale panden en be­schermde stads- en dorpsgezichten.
 • Voor inwoners is het handig om makkelijk en snel te kunnen zien welke mogelijkheden zij hebben om hun woningen te vergroten of aan te passen. Wij vinden dat deze regels uit het bestemmingsplan actueel en digitaal beschikbaar horen te zijn.
 • Oude bedrijfsterreinen knappen we op en sluiten we beter aan op de omgeving, dus bereikbaar, veilig en modern. We vinden het verstandiger om oude bedrijfsterreinen te verfraaien, dan nieuwe bedrijfsterreinen aan te leggen. Zodra een bedrijfsterrein niet meer opgeknapt kan worden, dan beziet de gemeente of het terrein om te zetten is naar woningen.
 • Databank opzetten voor bedrijven die willen of moeten verhuizen. Dit helpt ook om oude industrieterreinen te revitaliseren en leegstand terug te dringen
 • VVD-Leefbaar Uden staat voor schone wijken. Waar mogelijk met de inzet van de bewoners en onder­steund door de gebiedsplatforms. Een schone wijk is namelijk een prettige wijk om te wonen. Groenvoorzie­ning en –onderhoud vanuit de gemeente, waarbij inwoners medeverantwoordelijk worden gemaakt voor hun leefomgeving. De inspanningen die daarbij gevraagd worden zijn sociale controle (cohesie), het opgeruimd houden van de buurt en activiteiten die de leefbaarheid bevorderen.
 • Waar je woont heb je afval. De milieustraat in Uden is nog niet zo lang geleden vernieuwd. VVD-Leefbaar Uden vindt dat er in de logistiek van de milieustraat nog veel te verbeteren valt. Met een aantal aanpassingen kan een heleboel frustratie voorkomen worden. Dat zal opgelost moeten worden.
 • De afvalinzameling is in 2017 veranderd. Dat is goed. Toch is het voor veel Udenaren nog onduidelijk wanneer wat nu opgehaald wordt. Wij willen dat het beleid klant vriendelijker gemaakt wordt.
 • Bovendien vinden wij het straatbeeld niet verbeteren door de plasticzakken met plastic die regelmatig buiten liggen maar vinden wij het wel belangrijk dat dit regelmatig opgehaald wordt. We vinden dat hier een oplossing voor moet komen.