Home | Programma | Volledig verkiezingsprogramma | Wie in nood is, krijgt hulp

Wie in nood is, krijgt hulp

Het kan tegenzitten in het leven. En inwoners die in nood zijn, moeten hulp krijgen. Denk aan jongeren en ouderen die het moeilijk hebben, maar ook aan daklozen, mensen met een beperking en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij vinden het belangrijk dat er goed voor onze Udenaren wordt gezorgd. Ook voor vluchtelingen, maar wij zijn tegen grootschalige opvang van asielzoekers.

 • VVD-leefbaar Uden wil geen betutteling, wel betrokkenheid als het gaat om burgers die (tijdelijk) niet volledig zelfstandig kunnen functioneren. Liberaal is immers pas echt sociaal. Niet de gemeente weet wat het beste is voor u, dat weet u zelf het beste. U heeft de gemeente alleen maar nodig om dat goed, vakkundig en snel te realiseren. Dat is wat VVD-Leefbaar Uden wil.
 • VVD-Leefbaar Uden gaat uit van het principe dat iedereen iets bij kan dragen aan de maatschappij. Wij gaan dan ook niet uit van de vraag: “Waar heb ik recht op”, maar van de vraag: ”Wat heb ik nodig om weer mee te kunnen doen?”.
 • Werken is veel meer dan alleen een inkomen. Als je werkt dan verdien je je eigen geld waar je zelf over kunt beschikken op de manier zoals jij dat wil. Dat is het uitgangspunt van VVD-Leefbaar Uden. Alleen zij die echt hun eigen geld niet kunnen verdienen moeten natuurlijk (tijdelijk) ondersteund worden tot zij dit wel weer kunnen.
 • Mensen die een uitkering hebben en niet voldoen aan de taaleis moeten meewerken om het Nederlands beter te gaan beheersen. Doen zij dit niet dan kan dat consequenties hebben voor hun uitkering, dit omdat de Nederlandse taal voldoende beheersen de kans op betaald werk groter maakt.
 • Laaggeletterdheid is een veelal onzichtbaar probleem. Laaggeletterdheid kan lijden tot schaamte en zich terug trekken uit het sociale verkeer. De gemeente dient hier aandacht voor te hebben. Daar waar burgers ondersteuning nodig hebben door hun laaggeletterdheid of hulp nodig hebben minder laaggeletterd te worden, moet de gemeente meedenken of hulp bieden. De medewerkers van de gemeente dienen zich bewust te zijn van de kans op laaggeletterheid en de schaamte die daar vaak bij hoort.
 • VVD-Leefbaar Uden wil dat ieder hulpverleningstraject, altijd start met een persoonlijk gesprek. De professional die dan thuis komt om in kaart te brengen wat het probleem is en wat mogelijke oplossingen zouden kunnen zijn, heeft beslissingsbevoegdheid en kan meteen kijken wat er moet gebeuren.
 • VVD-Leefbaar Uden is voorstander van het principe: de gebruiker betaalt. Als het enigszins kan zijn wij voor het heffen van eigen bijdrage. Dit maakt u als klant van de zorg ook kritisch naar de zorg die u krijgt, u betaalt er immers voor!
 • Inmiddels is iedereen doordrongen van het feit dat de zorg anders georganiseerd moet worden omdat die anders niet meer te betalen zal zijn voor onze kinderen en hun kinderen. VVD-Leefbaar Uden wil de beslissingsbevoegdheid graag weer terug bij de hulpverlener, niet bij de manager. Van de gemeente mag u verwach­ten dat zij zal toezien op de kwaliteit van de zorg door kaders op te stellen en die ook te handhaven. Niet alleen kaders en handhaving op zorginhoud maar ook op prijsafspraken.
 • De gemeente werkt mee aan het landelijk vastgestelde immigratie- en asielbeleid. Er is geen opvang voor uitgeprocedeerde die niet willen meewerken aan hun terugkeer naar het land van herkomst. Binnen de gemeente Uden is op dit moment geen plaats voor een grootschalige opvanglocatie voor asielzoekers.
 • VVD-Leefbaar Uden ziet het Centrum voor Jeugd en Gezin als de spil in alle zorgvragen voor kinderen en hun ouders.
 • VVD-Leefbaar Uden is voorstander van kleine zorgteams op scholen en in wijken die ook problemen rondom kinderen vroegtijdig mee signaleren en daar actie op ondernemen.
 • Compass moet als laagdrempelige vindplaats behouden blijven. Zij kunnen dan ook als expertisecen­trum fungeren.
 • VVD-Leefbaar Uden vindt het belangrijk dat de overheid, en dus zeker de gemeente, er rekenschap van geeft dat niet alle ouderen zo maar hun weg op het internet weten te vinden. Zij zal belangrijke informatie dus in voorkomende gevallen beschikbaar stellen.
 • Met de leus “Voor mensen met minder doen wij wat meer!!” wil VVD-Leefbaar Uden dat de reeds bestaande tegemoetkomingen voor ouderen en minima blijft bestaan zoals onlangs vast gesteld in het armoedebeleid.
 • Gemeente heeft een taak in het faciliteren van ontmoetingsplekken voor ouderen om sociaal isolement tegen te gaan.
 • Dan maken er ook mensen gebruik van dat sociale vangnet die mogelijk te gemakkelijk risico’s geno­men hebben er van uitgaande dat het vangnet er toch wel is. Daar willen wij kritisch op zijn. Niet met terugwer­kende kracht, maar wel in de toekomst. Iemand heeft te allen tijde zelf de verantwoordelijkheid om in zijn eigen onderhoud te voorzien en keuzes te maken die dat in de toekomst ook zo houden. Beleid is pas echt sociaal beleid indien het zorgt voor de mensen die iets overkomt. Het kan niet zo zijn dat de groep in het vangnet door eigen toedoen te groot wordt en er daardoor minder over blijft voor diegene die het nodig hebben buiten hun schuld om.
 • De voedselbank dient een particulier initiatief te zijn en te blijven. Het is goed dat de mensen die er gebruik van maken bij de sociale dienst bekend zijn, zodat structurele oplossingen voor de (financiële) problemen kunnen worden gezocht.
 • Niks doen is geen optie. De gemeente stimuleert om aan het werk te gaan en/of te participeren. Meedoen is belangrijk. Hierin wordt de participatiewet gevolgd. Als iemand echt niet kan werken, dan wordt vrijwilligerswerk verwacht.
 • Het armoedebeleid bestaat voor VVD-Leefbaar Uden uit: integrale schuldhulpverlening, (gedeeltelijke) kwijtschelding van lokale lasten en maatregelen die deelname aan de samenleving bevorderen. Dat geldt voor mensen die geen zicht meer hebben op werk of voor kinderen in uitkeringsgezinnen.
 • VVD-Leefbaar Uden wil schulden voorkomen; aandacht voor budgetbeheer is belangrijk. Het niet-gebruik van voorzieningen moet worden tegengegaan door te informeren over mogelijke regelingen of automatisch toe te kennen als iemand er recht op heeft.
 • Schuldhulpverlening beperkt zich niet tot de minima. Schuldsanering is wel besteed voor diegene die het echt overkomt, niet voor diegene die bewust risico’s nemen vanuit de zekerheid dat als het misloopt de overheid het wel oplost.
 • De gemeente is verantwoordelijk voor een verantwoorde besteding van gemeenschapsgelden. Het tegengaan van misbruik en oneigenlijk gebruik van gemeenschapsvoorzieningen en gemeenschapsgeld heeft hoge prioriteit. Hier moet invulling aan gegeven worden door goede controle en zal bestraft worden.
 • VVD-Leefbaar Uden vindt dat er goede plekken in Uden moeten zijn waar onze kwetsbare inwoners kunnen wonen of verblijven. Of dit nu gaat onder de noemer van beschermd wonen, begeleid wonen of opvang is niet relevant voor de wens die wij hebben als VVD-Leefbaar Uden. Al onze inwoners, ook zij die het tijdelijk niet alleen kunnen, moeten binnen onze gemeente kunnen verblijven met de juiste zorg.